Hem

Tham och Tamm



Välkommen till Släktföreningens Tham och Tamms hemsida. Informationen på dessa sidor beskriver föreningen och är till för föreningens medlemmar. Här presenterar vi föreningens olika verksamheter, vad de innebär och vilka släktingar som ansvarar för respektive verksamhet.


Exempelvis redovisar vi våra stipendier som studerande medlemmar av släkten kan söka för ett bra tillskott till studielånen. Vi redovisar också de möjligheter vi har att bevilja tillfälliga understöd till medlemmar som hamnar i ekonomiskt trångomål. Vidare finns en förteckning över allt material som ingår i släktens arkiv på Riddarhuset. Arkivet innehåller många intressanta historiska dokument relaterade till vår släkt.


Möjligheten att söka stipendium och bidrag är öppet varje år mellan 15 september-15 oktober.


Riktlinjer Understöd


Riktlinjer Stipendium


Aktuellt


2017 års stamträd för ätterna Tham och Tamm


Stamträdet har utarbetats av konstnären Erik Lindmark i akvarell och har formgetts i traditionell stil. Det tryckta formatet är [100 x 70] cm och trycks på papper av Fineart-kvalitet. Priset är 600 kronor per styck plus portokostnad. Vid samtida beställning är dock priset 450 kronor per styck för tillkommande träd.

 

Finns att beställa på kultur@tham-tamm.se. Vänligen ange NAMN, POSTADRESS SAMT ANTAL BESTÄLLDA TRÄD.

 

I försändelsen kommer det att finnas uppgift om det belopp som vid mottagandet skall sättas in på Släktföreningens konto. Vänligen observera att leveranstiden inte kan garanteras men sker så snabbt omständigheterna medger.










. 

Kallelse till släktmöte


Fränder vilka genom födsel eller gifte tillhöra de på Svenska Riddarhuset introducerade ätterna

No. 1508 Tham eller No. 395 Tamm


kallas härmed till det 28:e Släktmötet


Lördagen den 25 november 2023 Kl 17.00 på Riddarhuset


 


Vid Släktmötet skall följande ärenden förekomma:

 


1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar samt val av protokollförare.


2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.


3. Val av medlem att jämte ordföranden justera mötets protokoll.


4. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse.


5. Frågan om ansvarsfrihet för närmast föregående periods förvaltning.


6. Av styrelsen framlagda ärenden.


7. Av annan medlem väckta förslag.


8. Valnämndens förslagsskrivelse samt beslut angående antalet ledamöter i föreningens styrelse.


9. Val av föreningens ordförande.


10. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.


11. Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter för dessa.


12. Val av 3 ledamöter i valnämnd samt 2 suppleanter för dessa.


13. Fastställande av årsavgift och engångsavgift.


14. Valnämndens förslagsskrivelse samt val av ledamöter för  fristående fonder underställda föreningen.


15. Övriga frågor.


Relevant dokumentation att ta del av inför sälktmötet återfinns under flikarna Släktmöte och Ekonomi.