Föreningen

SLÄKTFÖRENINGEN THAM & TAMM


Släktföreningens ändamål är att verka för sammanhållningen inom släkten, utdela stipendier till studerande, ekonomiskt understödja medlemmar av de svenska ätterna Tham och Tamm samt i övrigt tillvarataga släktens intressen.


Medlemmar i föreningen är alla personer som genom födsel, gifte eller adoption tillhör de på Svenska Riddarhuset introducerade ätterna nr. 1508 Tham (adl.)och nr. 395 Tamm (frih.).


En viktig uppgift för föreningen är att förvalta de medel som finns i stiftelser som är knutna till släktföreningen. Stipendierna kan sökas av dem som studerar vidare efter gymnasiet. För stipendier och understöd se vidare under fliken Kommittéer/stipendier.


Vart tredje år genomför vi ett större släktmöte dit alla släktingar och deras barn samt respektive bjuds in till en gemensam släktfest. För närvarande håller vi till på Riddarhuset.