SLÄKTFÖRENINGENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


SLÄKTFÖRENINGENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Personuppgiftsansvarig

Släktföreningen Tham & Tamm

Org.nr 802003-4974

c/o Johan Tamm

Rindögatan 42

115 58 STOCKHOLMSläktföreningens behandling av medlemmarnas personuppgifter

Släktföreningens behandling av medlemmarnas personuppgifter utgår från Släktföreningens medlemsregister.

I medlemsregistret finns förutom information från ättemedlemmarna själva även information från offentliga källor (såsom Adelskalendern, folkbokföringen och det statliga personadressregistret).

Släktföreningen behöver dessa uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Släktföreningens stadgar såväl som sina skyldigheter som förvaltare av anknutna stiftelser. Till dessa skyldigheter hör att ha en korrekt förteckning över vilka som tillhör ätterna Tham och Tamm. Utan sådana korrekt förda register är det omöjligt att fullgöra sagda skyldigheter och att säkerställa att rätt personer får bidrag/understöd respektive stipendier från de stiftelser som Släktföreningen förvaltar. Registren har dessutom betydelse för forskningsändamål. Som medlemsorganisation behöver Släktföreningen också kunna ha kontakt med sina medlemmar.


Uppgifter som Släktföreningen samlar in

Namn, adress, personnummer, civilstånd, ättetillhörighet, släktledning i vissa fall, faders och moders namn och personnummer i vissa fall samt andra släktrelaterade uppgifter såväl som detaljerade uppgifter om ekonomiska förhållanden samt, när det gäller stipendier, uppgifter om utbildning. I vissa fall kan även uppgifter om hälsotillstånd förekomma.


Mottagare

Medlemmarna i Släktföreningens styrelse, vilka även utgör styrelser i de till Släktföreningen anknutna stiftelserna, samt i vissa fall forskare.


Lagringstid

Ansökningar om stipendier och bidrag sparas i tio år. Presensuppgifter om ättemedlemmarna uppdateras regelbundet och sparas så länge ättemedlemmen lever. Därefter förs information om ättemedlemmen in i Släktföreningens arkiv.


Dina rättigheter som registrerad

Det finns ingen tvingande rättslig grund för dig att lämna de personuppgifter som Släktföreningen begär. Konsekvenserna av att du inte lämnar begärda uppgifter är dock att Släktföreningen inte kan fullgöra sina uppgifter i det enskilda fallet. Lämnas till exempel inte de uppgifter som begärs när det gäller ansökningar om understöd/bidrag eller stipendier kan ansökningarna inte prövas.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och att få komplettera ofullständiga uppgifter om det är relevant givet ändamålet med behandlingen.

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. När det gäller de uppgifter som Släktföreningen behandlar gäller detta om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats eller om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Du har även rätt att få veta varifrån de behandlade uppgifterna kommer, om inte från dig själv.

Du har när som helst rätt att på begäran få tillgång till våra behandlade uppgifter om dig. Detta önskemål ska ske skriftligen och skickas till ordföranden per e-post, ordforande@tham-tamm.se.